logo_HV_2022_25jrLR

Statuten

Op deze pagina bevindt zich een uittreksel van de verenigingsstatuten die op 2 juni 2016 voor het laatst zijn vastgesteld. Een exemplaar van de volledige statuten kunt u hier vinden. 

 

HISTORISCHE VERENIGING VLEUTEN, DE MEERN, HAARZUILENS EN LEIDSCHE RIJN

 

Bepalingen over het lidmaatschap in statuten

 

 1. art.2.

De vereniging heeft tot doel:

het wekken van belangstelling voor alle historische goederen, roerend of onroerend in de ruimste zin van het woord binnen Vleuten, De Meern, Haarzuilens en Leidsche Rijn (verder te noemen: de gemeente);

het bevorderen van kennis en studie van zowel de recente als de oude geschiedenis van de gemeente en de gemeenten die van oudsher binnen het grondgebied van de huidige gemeente vallen, een en ander in de ruimste zin van het woord;

het doen overdragen van kennis en studieresultaten aan een zo groot mogelijk aantal inwoners van de gemeente;

het instellen van een historisch archief in de ruimste zin van het woord, met het doel de inwoners van de gemeente hiervan zoveel mogelijk kennis te laten nemen.

 

 1. art. 6.1

Het lidmaatschap van een lid of lid-rechtspersoon vangt aan zodra het zich daartoe bij het bestuur heeft aangemeld en wordt, naar keuze van de aanmelder, geacht te lopen vanaf 1 januari van het lopende of van het volgende kalenderjaar.

 

 1. art. 7.1

Het lidmaatschap van een lid eindigt in de in de wet genoemde gevallen, met dien verstande dat bij overlijden van een lid het lidmaatschap overgaat op de overblijvende echtgenoot of partner van het lid, mits deze tevens diens erfgenaam is. Deze kan op de gebruikelijke wijze het lidmaatschap opzeggen.

 1. art. 7.2

Het lidmaatschap van een lid-rechtspersoon eindigt, behoudens de in de wet genoemde gevallen, ingeval van faillissement of ontbinding van de rechtspersoon. 

 

 1. art. 7.3

Het lidmaatschap kan door de vereniging worden opgezegd ingeval een lid of lid-rechtspersoon de jaarlijkse contributie niet binnen de door het bestuur gestelde termijn heeft voldaan, doch niet dan nadat het door de penningmeester schriftelijk is herinnerd aan zijn verplichting tot betaling. 

 

 1. art. 8.2

De leden en leden-rechtspersonen zijn verplicht tot betaling van een jaarlijkse bijdrage (contributie), waarvan het bedrag door de algemene vergadering wordt vastgesteld.  Deze contributie geldt voor een geheel kalenderjaar en is ineens verschuldigd. 

 

 1. art. 9.1

De leden hebben recht op:

het ontvangen van het door de vereniging uitgegeven tijdschrift;

deelneming aan activiteiten welke door de vereniging worden ontwikkeld en georganiseerd;

raadpleging van de bibliotheek en documentenverzameling van de vereniging;

het kopen van uitgaven van de vereniging voor speciaal voor de leden vastgestelde prijzen; een en ander onder de door het bestuur vast te stellen voorwaarden. 

 

 1. art 9.2 

Het hiervoor onder a. vermelde recht geldt ook voor de leden-rechtspersonen.

 

 1. art. 9.3

De hiervoor onder b. tot en met d. vermelde rechten gelden eveneens voor de echtenoot/partner van een lid en voor een door een lid-rechtspersoon aan te wijzen vertegenwoordiger.

 

 1. art 16.3

Algemene vergaderingen worden gehouden zo dikwijls het bestuur dat wenselijk acht, alsmede zo dikwijls dat schriftelijk, met opgave van de te behandelen onderwerpen, wordt verzocht door tenminste een zodanig aantal leden als bevoegd is tot het uitbrengen van één tiende gedeelte der stemmen in de algemene vergadering, indien daarin alle leden en leden-rechtspersonen tegenwoordig of vertegenwoordigd zijn, met dien verstande dat vijfentwintig leden en leden-rechtspersonen altijd bevoegd zijn tot het doen van voormelde verzoek. 

 1. art. 16.4

In de algemene vergadering kan een lid zich doen vertegenwoordigen door een met hem of haar samenwonend meerderjarig persoon.

 

 1. art. 16.5

Naast de aanwezige leden en ereleden hebben in de algemene vergadering de aanwezige vertegenwoordigers als hiervoor bedoeld en de aanwezige vertegenwoordigers van leden-rechtspersonen elk één stem.

 

 1. art. 16.6

Omtrent onderwerpen welke niet in de oproep zijn vermeld, kan de vergadering geen besluiten nemen, tenzij de ter vergadering aanwezige stemgerechtigden met een meerderheid van vier vijfden der uitgebrachte stemmen besluiten zulks wel te doen.